Schedule

Track 1
Track 2
08:00 - 09:00
Registration
09:00 - 10:15
Keynote
Speaker: Szymon Szczęśniak - CEO at CodeTwo

10:15 - 10:45
Break
10:45 - 11:30
Duże modele językowe (LLM) na Azure: Wprowadzenie bardzo praktyczne
Category: AI
Level: 300
Language: Polish
Description

Prezentacja zacznie się od omówienia ekosystemu dużych modeli językowych (LLM) na Azure. Poruszone zostaną usługi takie jak Azure Machine Learning, Databricks, Copiloty, natomiast skupimy się na Azure OpenAI. Omówione zostaną strategiczne decyzje, którym przy planowaniu projektów AIowych warto poświęcić trochę uwagi i takie gdzie warto poeksperymentować z różnymi wariantami. Które use case’y są najlepsze na początek, a które warto odłożyć na później? Jak wykorzystać dostępne materiały, aby szybko przeprowadzić implementację aplikacji bazujących na genAI? Jakie są typowe wyzwania napotykane podczas wdrożeń tych projektów i jak sobie z nimi radzić? Przygotuj się na wiele praktycznych przykładów. Prezentacja poruszy kwestie rozwiązań opartych na LLMach na Azure na podstawie praktycznego doświadczenia z nimi. Jest przeznaczona dla architektów, kierowników projektów i zespołów technicznych zainteresowanych Azure AI. Ma na celu pomóc im w podejmowaniu kluczowych decyzji na wczesnym etapie projektu.

11:30 - 11:50
Break
11:50 - 12:35
Połączenie możliwości Azure OpenAI i klasycznego programowania - V2
Category: AI
Speaker: Tomasz Kopacz
Level: 300
Language: Polish
Description

Podczas naszej sesji zgłębimy tajniki wykorzystania Azure OpenAI podczas tworzenia oprogramowania. Zacznę od przedstawienia podstawowych koncepcji związanych z Azure OpenAI, po czym przejdziemy do praktycznej części: budowy aplikacji. Omówimy kluczowe zagadnienia takie jak:   Skuteczne formułowanie promptów do Azure OpenAI, Użycie „Embedding” Integracja odpowiedzi modelu z naszym kodem programu, Budowa łańcuchów wywołań, Ocena jakości odpowiedzi modelu przed jej przekazaniem końcowemu użytkownikowi. Rozważymy również strategie omijania ograniczeń związanych z liczbą tokenów, które modele LLM mogą przetwarzać w pojedynczym żądaniu. Kluczowym elementem naszej aplikacji będzie własna "baza wiedzy", z której będzie korzystać nasz system.   W trakcie sesji skorzystamy z języka C# oraz nieco Pythona. Wykorzystamy różnorodne biblioteki, w tym Semantic Kernel i Semantic Memory, a także przyjrzymy się dodatkowym usługom kognitywnym dostępnym w ekosystemie Azure. (tekst przeformułowany i poprawiony przez GPT-4) (wersja 2 tematu!)

12:35 - 13:35
Lunch
13:35 - 14:20
Azure Key Vault - i Ty możesz zostać bohaterem swojego zespołu!
Category: Dev (PaaS, Applications)
Level: 400
Language: Polish
Description

O Azure Key Vault słyszał pewnie każdy, kto pracował w swojej karierze z Microsoft Azure. Usługa niby prosta i bez szczególnych wodotrysków, jednocześnie podstawa w każdej chmurowej usłudze, która potrzebuje bezpiecznego miejsca na przechowywanie sekretów. W trakcie sesji zbudujemy aplikację od A do Z, w której wszystkie wrażliwe dane zostaną w chmurze od początku do końca. Przedyskutujemy możliwości na integrację z Azure Key Vault lokalnych maszyn i upewnimy się, że na wyższych środowiskach dostępy realizowane są w odpowiedni sposób.

14:20 - 14:40
Break
14:40 - 15:25
Dynamic Cost Modeling in the Cloud: Strategies for Optimal Cloud Management and Financial Success
Category: Governance
Speaker: Michiel Hamers
Speaker: Twan Koot
Level: 300
Language: English
Description

We'll explore the ever-changing landscape of cloud costs and present adaptive techniques to model these costs effectively. Learn how to marry technical requirements with financial goals to achieve a balanced, optimized cloud environment.

15:25 - 15:40
Break
15:40 - 16:25
Scalable Enterprise CI/CD with Azure DevOps, dotnet, AKS and ArgoCD
Category: DevOps
Speaker: Maciek Misztal
Level: 400
Language: English
Description

During this talk, we'll dive into an evolution of a CI/CD setup, from simple StartUp, to enterprise-grade CI/CD capable of rapidly delivering a service to multiple AKS clusters

16:25 - 18:25
Afterparty
08:00 - 09:00
Registration
09:00 - 10:15
Keynote
Speaker: Szymon Szczęśniak - CEO at CodeTwo

10:15 - 10:45
Break
10:45 - 11:30
Deployment Stacks: A Beginner's Guide to Seamless Deployments
Category: DevOps
Level: 200
Language: English
Description

Embark on a journey into the world of deployment stacks. This new functionality in Azure gives you a ton of new options. With this exploring session, we uncover the possibilities and critical insights needed to navigate and implement deployment stacks seamlessly. Whether you're new to the concept or seeking a more precise understanding, join us to demystify the process and kickstart your journey toward mastering deployment stacks efficiently and effectively.

11:30 - 11:50
Break
11:50-12:35
Security Pitfalls for Workload Identities in Azure
Category: Security
Speaker: Emanuel Palm
Level: 200
Language: English
Description

Your developers have requested a new service principal. That's great! No more need for personal accounts logging in. But what's the catch? How can we ensure that our data is protected, that our non-user workload identities are only used where intended, and only using approved methods? In this session I will cover a number of common pitfalls when it comes to service principals and managed identities, so that your organization can build more secure solutions.

12:35 - 13:35
Lunch
13:35 - 14:20
Embrace the Unpredictable: Unleashing the Power of Microsoft Chaos Studio
Category: DevOps
Level: 300
Language: English
Description

In a world where modern software systems grow increasingly complex, embracing chaos might seem counterintuitive. However, the ability to thrive in unpredictable environments is a testament to the robustness and reliability of your software applications. Introducing Microsoft Chaos Studio, a revolutionary tool designed to inject controlled chaos into your systems and validate their resilience under adverse conditions. Join us in this exciting session as we dive into the world of chaos engineering with Microsoft Chaos Studio. Discover how this cutting-edge platform empowers developers and DevOps teams to purposefully induce faults, failures, and anomalies within their applications, without disrupting the overall user experience. We will explore the various chaos experiments that can be performed using Chaos Studio and how they can be applied to uncover vulnerabilities and weaknesses in your software architecture. Throughout the session, we will delve into real-world case studies, showcasing how organizations have leveraged Microsoft Chaos Studio to improve their system's fault tolerance, optimize performance, and bolster disaster recovery strategies. Whether you are working on microservices, cloud-based applications, or traditional monolithic systems, this session will equip you with practical insights and best practices for implementing chaos engineering in your own projects. Join us on this journey to embrace the unexpected and foster a culture of reliability within your software development lifecycle. Embrace chaos, learn from it, and elevate your applications to new levels of stability and resilience with Microsoft Chaos Studio.

14:20 - 14:40
Break
14:40 - 15:25
Jak wykorzystać Azure ARC w srodowiskach hybrydowych VMware.
Category: Ops
Level: 200
Language: Polish
Description

Opiszę czym jest Azure ARC oraz Azure VMware Solution. Pokaże jak po integracji z Azure ARC zarówno maszyny wirtualne jak i klastry VMwarowe integrują się z control plane Azure otwierając nowe mozliwosci do zarządzania serwerami oraz farmami VMwarowymi.

15:25 - 15:40
Break
15:40 - 16:25
Aspire - Accelerating Your Cloud Native Journey with Azure and .Net Core 8
Category: Dev
Speaker: Walter Wong
Level: 200
Language: English
Description

.NET Aspire is a new feature of .NET 8 that simplifies cloud-native development with .NET. It is an opinionated stack that includes a curated set of components for common services, such as Redis, PostgreSQL, and gRPC. It also provides orchestration and tooling features to help you run and connect your distributed applications and their dependencies. How it can improve the performance, reliability, and scalability of your services. You will also see how .NET Aspire abstracts away the details of the underlying infrastructure and provides a consistent and intuitive programming model. Demos will show you a live demo of building and deploying a .NET Aspire application that uses Redis, PostgreSQL, and gRPC components. By the end of the presentation, you will have a better understanding of what .NET Aspire is, how it works, and how it can help you develop cloud-native applications with .NET 8.

16:25 - 18:25
Afterparty